Концерты Патрисии Каас

 

Кон­церты Пат­ри­сии Ка­ас в рам­ках ми­рово­го ту­ра

»Ka­as Chan­te Pi­af»

Пат­ри­сия Ка­а́с — фран­цузс­кая пе­вица и акт­ри­са. Предс­тав­ля­ла Фран­цию на кон­курсе пес­ни «Ев­ро­виде­ние» 2009 го­да и за­няла 8 мес­то. Сти­лис­ти­чес­ки му­зыка пе­вицы не яв­ля­ет­ся клас­си­чес­ким шан­со­ном, её ско­рее мож­но ха­рак­те­ризо­вать как смесь поп-му­зыки и джа­за.

»Ka­as Chan­te Pi­af» To­ur 2013

Да­та Мес­то Го­род, Стра­на
06-02-2013 LE CA­PITO­LE ZE­NITH CHA­LONS EN CHAM­PAGNE, FRAN­CE
08-02-2013 ES­PA­CE DOLL­FUS ET NO­ACK SA­US­HE­IM, FRAN­CE
09-02-2013 AUDI­TORI­UM STRA­VINS­KI MONT­RE­UX, SWIT­ZERLAND
10-02-2013 LE QU­ATT­RO GAP, FRAN­CE
12-02-2013 LE DO­ME MAR­SE­IL­LE, FRAN­CE
13-02-2013 LE PA­SINO AIX EN PRO­VEN­CE, FRAN­CE
15-02-2013 KKL LU­ZERN, SWIT­ZERLAND
16-02-2013 KONG­RES­SHA­US ZU­RICH, SWIT­ZERLAND
19-02-2013 PA­SINO LA GRAN­DE MOT­TE, FRAN­CE
20-02-2013 ZE­NITH TO­ULOUSE, FRAN­CE
22-02-2013 ZE­NITH SA­INT ETI­EN­NE, FRAN­CE
23-02-2013 LA COM­MANDE­RIE DO­LE, FRAN­CE
26-02-2013 OLYM­PIA PA­RIS, FRAN­CE
27-02-2013 OLYM­PIA PA­RIS, FRAN­CE
28-02-2013 OLYM­PIA PA­RIS, FRAN­CE
01-03-2013 OLYM­PIA PA­RIS, FRAN­CE
02-03-2013 OLYM­PIA PA­RIS, FRAN­CE
05-03-2013 ZE­NITH OR­LE­ANS, FRAN­CE
06-03-2013 ZE­NITH LIL­LE, FRAN­CE
08-03-2013 AL­TE OPER FRANK­FURT,
09-03-2013 WI­ENER KON­ZERT­HA­US WI­EN, AUT­RI­CHE
12-03-2013 ZE­NITH RO­UEN, FRAN­CE
13-03-2013 ZE­NITH CA­EN, FRAN­CE
15-03-2013 RO­SEN­GARTEN MO­ZART­SA­AL MANN­HE­IM, GER­MA­NY
16-03-2013 PA­LA­IS DES BE­AUX ARTS CHAR­LE­ROI, BEL­GI­UM
17-03-2013 LE FO­RUM LI­EGE, BEL­GI­UM
20-03-2013 ZE­NITH NAN­TES, FRAN­CE
22-03-2013 LE LI­BER­TE REN­NES, FRAN­CE
23-03-2013 PA­TINO­IRE ME­RI­ADECK BOR­DE­AUX, FRAN­CE
26-03-2013 LE VIN­CI TO­URS, FRAN­CE
28-03-2013 THÃÃTRE DU LÃMAN GE­NEVA, SWIT­ZERLAND
30-03-2013 HAL­LE TO­NY GAR­NI­ER LY­ON, FRAN­CE
02-04-2013 ZE­NITH DI­JON, FRAN­CE
03-04-2013 ZE­NITH NAN­CY, FRAN­CE
05-04-2013 ZE­NITH STRAS­BO­URG, FRAN­CE
06-04-2013 GA­LAXIE AM­NE­VIL­LE METZ, FRAN­CE
08-04-2013 LA­EISZ­HAL­LE HAM­BURG HAM­BURG, GER­MA­NY
09-04-2013 MIT­SU­BIS­HI ELECT­RIC HAL­LE DUS­SELDORF, GER­MA­NY
11-04-2013 PHIL­HARMO­NIE IM GAS­TE­IG MU­NICH, GER­MA­NY
13-04-2013 LI­EDER­HALLE BE­ET­HO­VEN­SA­AL STUTT­GART, GER­MA­NY
14-04-2013 ME­IS­TERSIN­GERHAL­LE NU­REM­BERG, GER­MA­NY
16-04-2013 FEST­SPI­EL­HA­US BA­DEN BA­DEN, GER­MA­NY
17-04-2013 D’CO­QUE LU­XEM­BO­URG, LU­XEM­BO­URG
19-04-2013 KUR­SA­AL OOS­TENDE, BEL­GI­UM
23-04-2013 SA­LA KONG­RE­SOWA WAR­SAW, PO­LAND
24-04-2013 HA­LA STU­LECIA WROC­LAW, PO­LAND
26-04-2013 ARE­NA VIL­NI­US, LIT­HUA
27-04-2013 ARE­NA RI­GA, LAT­VIA
01-05-2013 LO­GOMO TUR­KU, FIN­LAND
02-05-2013 FIN­LANDIA HALL HEL­SINKI, FIN­LAND
03-05-2013 FIN­LANDIA HALL HEL­SINKI, FIN­LAND
05-05-2013 TAM­PE­RE HALL TAM­PE­RE, FIN­LAND
23-06-2013 SA­LA PA­LATU­LUI BU­CAREST RO­MANIA
10-10-2013 L’OLYM­PIA PA­RIS, FRAN­CE
08-11-2013 CIR­QUE RO­YAL BRU­XEL­LES, BEL­GI­QUE
15-11-2013 ARE­NA GE­NEVA, SWIT­ZERLAND
16-11-2013 KONG­RES­SHA­US ZU­RICH, SWIT­ZERLAND